Bänner
20
Mar
PDF Prindi Saada link

Lehekülg uuendatud 01.03.2021

* Lasteaiapsühholoogi töö eesmärk on suurendada laste heaolu läbi lapse arengu toetamise. Väiksemaid või suuremaid muresid võib lasteaiaealistel lastel esineda tundeelus, kaaslastega suhtlemisel, õppimisel ja õppes osalemisel. Psühholoogi ülesanne on võimalikult vara toetada last nendes valdkondades, kus abi on kõige rohkem vaja. Selleks teeb ta koostööd lapsevanemate, lasteaia õpetajatega ja vajadusel teiste vaimse tervise ja heaolu spetsialistidega.

Psühholoog töötab nii eesti kui vene keeles. Töötades lastega integreerib Jana verbaalset lähenemist erinevate loovteraapiate meetodite ja tehnikatega (visuaalkunst, liivateraapia, muinasjutud).
Teenust rahastab kohalik omavalitsus.
Teenust osutab MTÜ Perede ja laste Nõuandekeskus. www.perenou.ee (pereteraapia, kunstiteraapia, perelepitus, psühholoog, lapsevanemate koolitused, vanemate tugigrupid).

Vanemad võivad võtta ühendust otse psühholoogiga:

Psühholoog: Saale Kibin e-post: saalekibin@gmail.com on majas kolmapäeviti kella 15.00-st.


* Lasteaia eripdagoogi töö eesmärk on toetada koolieelses eas laste arengut. Eripedagoog kirjeldab ja analüüsib koos õpetaja ja lapsevanemaga lapse arengulist edasijõudmist ja aitab leida leida igale lapsele sobivad mängu- ja õpetamismeetodid.

Samuti on eripedagoogi töö osa juhendada õpetajaid ja lapsevanemaid erinevate mängu ja õpimeetodite kasutamiseks. Eripedagoog kaasab lapsega töötamisel alati lisaks lasteaia õpetajale ka lapsevanema ning vajadusel ka teisi spetsialiste.

Eripedagoog: Liina Ratnik  e-post: liinaratnik@gmail.com m.: 55677040

Kokkusaamised ja nõustamine eelneval kokkuleppel.

 

*Lasteaia logopeedi töö eesmärk on lasteaias käivate laste kõne uurimine ja sellest tulenevalt kõneravi vajalikkuse väljaselgitamine.

Mida logopeed uurib laste kõne arengu puhul?

- Lapse suhtlemisoskust;

- kuidas võtab kontakti, kuidas areneb koosmäng ja vestlus-seda nii täiskasvanu kui ka eakaaslasega;

- kas lapsel on arenenud eakohane sõnavara, grammatikaoskus, lausemoodustus ja eneseväljendamisoskus;

- kas lapse kõne on häälduslikult korras. Teatud vanuses võib veel esineda valehääldust;

- kas lapse psüühilised protsessid (lapse taju, mälu, tähelepanu ja mõtlemine) on eakohaselt arenenud ning toetavad lapse kõne arengut;

- Kas koolieelik, kes valmistub kooliks, on omandanud lugemise-ja kirjutamise eeloskused. Kui eelpool loetletud valdkondades on lapsel toetust ja abi vaja, siis koostöös lapsevanema ja rühmaõpetajaga tegeleb lapse arendamisega logopeed.

Logopeedilist abi vajavad lapsed saavad individuaalselt kõneravitunde neile määratud ajal, vastavalt vajadusele 1 kord nädalas. Parema tulemuse saavutamiseks tuleks lapsevanemal teha lapsega ka kodus logopeedi poolt soovitatud harjutusi. Logopeed aitab rühmaõpetajal koostada erivajadusega lapsele individuaalset arengukava tema arengu toetamiseks.

Logopeed nõustab lapsevanemaid lapse kõne arengu osas. Logopeed Kadri Kuuse e-post: kadrikuuse@gmail.com on majas kolmapäeviti kella 8.30-st.