Bänner
PDF Prindi Saada link

Neeme Mudila Lasteaed (edaspidi lasteaed), on lasteasutus koolieast noorematele
lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus. Lasteaed
toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema
individuaalsuse arvestamist.

Lasteaed on Jõelähtme valla asutus, mille asutas Jõelähtme Vallavalitsus
(edaspidi vallavalitsus) Jõelähtme Vallavolikogu ( edaspidi vallavolikogu)
otsusel ja haridusministri antud koolitusloa alusel.

Lasteaial on oma eelarve, mille kinnitab Vallavolikogu.

Lasteaial on oma nimega pitsat ja sümboolika.

Lasteaed juhindub oma tegevuses haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse
seadusest
, teistest Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja õigusaktidest,
Jõelähtme valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

Lasteaia asukoht on Neeme küla, Jõelähtme vald, Harjumaa.

 

Neeme lasteaia põhimäärust saad vaadata siit.